عنوان محصولقیمت روز (تومان)
گوشت گوسفند:
ران با گردن گوسفندی۵۸۳۰۰۰
سردست باگردن گوسفندی۵۸۲۵۰۰
گردن بی چربی گوسفندی۵۹۵۰۰۰
قلوه گاه گوسفندی365000
راسته گوسفندی۵۹۰۰۰۰
ماهیچه گوسفندی۶۹۰۰۰۰
دنبه گوسفندی215000
چرخ کرده گوسفندی430000
شقه گوسفندی۴۹۸۰۰۰
(آلایش گوسفند)
کله پاچه650000
جگر گوسفندی740000
سیرابی گوسفندی150000
مرغ:
مرغ کامل (معمولی)8۳۰۰۰
مرغ بدون آنتی بیوتیک102000
ران مرغ۷۶۰۰۰
سینه مرغ۱۲۰۰۰۰
شنیسل مرغ۱۵۸۰۰۰
پاچین مرغ۸۶۰۰۰
بال مرغ۷۸۰۰۰
گردن مرغ۳۹۰۰۰
دل مرغ۵۵۰۰۰
جگر مرغ۲۸۰۰۰
سنگدون مرغ۸۰۰۰۰
پا مرغ۳۴۰۰۰
ماهی:
قزل آلا رودخانه ای190000
تیلاپیا390000
شیرجنوب۳۸۰۰۰۰
شوریده بسته ای۳۴۰۰۰۰
اردک ماهی۲۱۰۰۰۰
بوقلمون:
ران بوقلمون فانتزی۲۳۵۰۰۰
بوقلمون فله۱۹۸۰۰۰
سینه بوقلمون فانتزی۲۵۵۰۰۰
گوساله:
مغزران گوساله۵۵۵۰۰۰
فیله گوساله۷۸۰۰۰۰
(آلایش گوساله)
زبان گوساله380000
گوشت شتر630000
گوشت بلدرچین۲۱۵۰۰۰
گوشت کبک بسته ای۳۴۰۰۰۰